miercuri, 25 ianuarie 2012

Biserica fortificată din Cincu


Großschenk (g), Nagysink (m), Magnum Propinatorium Chenk

Transformările structurale prin care a trecut societatea europeană în secolul al XII-lea precum şi contextul favorabil internaţional au fost cauzele emigrării unor grupuri de nobili mici şi mijlocii, orăşeni dezavantajaţi, familii de ţărani, toate acestea la invitaţia regalităţii maghiare. Aceasta aştepta de la colonişti întărirea şi apărarea graniţelor precum şi a puterii centrale, cămării regale îi plăteau un impozit anual de 500 de mărci maghiare din argint, trebuiau să acorde găzduire regelui de trei ori pe an, în caz de război trebuiau să dea 500 de soldaţi pentru interiorul ţării şi o sută dincolo de graniţe. În schimbul acestora puteau să practice liber negoţul pe întreg teritoriul statului, beneficiau de privilegiile acordate de regii maghiari, privilegii date ,,mai întâi pe grupe”, până în momentul în care din punct de vedere al dreptului public, saşii ardeleni vor fi trataţi ca Universitatis nationes Saxonicae, adică un ,,corp politic unic.
Primele grupuri de colonişti stabiliţi în Transilvania au fost flamanzii, urmaţi timp de un secol şi jumătate de grupuri numeroase venite din regiunea Rinului şi Moselei, populaţia germană crescând în mod considerabil iar teritoriul deţinut de ea s-a extins mereu în ciuda pierderilor cauzate de invazia tătară. În documentele de dinainte, cât şi în cele de după 1200, ei sunt numiţi teutonici, flandrenses şi latini.
O caracteristică a aşezărilor germane din Transilvania a fost împărţirea pământului după sistemul sesiei flamande, ogoarele fiind amplasate în afara localităţii, fapt care va influenţa şi organizarea ulterioară a satelor săseşti în sistemul de întrajutorare al vecinătăţilor. Prin această formă de construcţie a satului au luat naştere casele construite în jurul unei străzi sau în jurul unei pieţe centrale.
Punctul central al colonizării a fost începând din secolul al XII-lea Sibiul, unde potrivit unui document din 1196, în intervalul 1188–1191 a luat fiinţă prepositura Cibiniensis. Acesteia i s-au subordonat capitlurile bisericeşti din Sibiu, Nocrich şi Cincu. Împreună au format provincia Sibiului, de unde a continuat colonizarea spre vest, spre Sebeş, şi spre est, pe Olt în sus, până la Rupea şi Drăuşeni.
Unele dintre bisericile construite de aceste comunităţi, prin mărimea lor se pare că încă de la început au fost gândite să depăşească cadrul localităţii căreia îi aparţineau. Exemple de asemenea bazilici sunt la Sebeş (fosta bazilică cu trei nave avea o lungime de 44,20 m), Cisnădie (45 m), Braşov-Bartolomeu (56,5 m), Cincu (46,5 m). Luând în calcul aceste dimensiuni precum şi fineţea detaliilor sculptate în piatră: o friză de arce semicirculare în jurul turnului, amintind de o friză similară de la catedrala din Alba Iulia, portalul de vest – din păcate, grav deteriorat, se poate presupune că în cadrul primei etape de colonizare a Văii Oltului, localitatea Cincu a fost gândită dintru început ca reşedinţă a Scaunului omonim.
După jumătatea secolului al XII-lea primii dintre colonişti întemeiază între râul Hârtibaciu şi Olt aşezarea Cincul Mare, localitatea devenind curând „Scaunul de Schenk“ (p. m. d. 1329) care cuprindea 22 de localităţi printre care Veseud, Agnita, Stejărişu, Iacobeni, Dealul Frumos, Merghindeal, Noiştat, Bărcuţ, Rodbav, Bruiu, Gherdeal, Moşna etc.
Denumirea de Schenk posibil să provină din săsescul „Schink“ – cârciumă, din 1474 localitatea este numită „oppidum“ (târg), primind în 1586 dreptul de a ţine târg săptămânal şi două iarmaroace anual. Scaunul de Cincu devine  reşedinţă a judelui regal, regele Matia Corvin permiţând ca jumătate din locuitorii apţi de luptă în caz de război să rămână să apere fortificaţia, un drept asemănător primind înainte cei din Agnita.
Biserica cu hramul Sfintei Fecioare Maria este construită în prima jumătate a sec. al XIII-lea, fiind probabil cea mai mare bazilică romanică existentă într-o aşezare de sat săsească, ridicată pe o terasă care se înalţă cu aproximativ 20 de metri deasupra localităţii actuale.
Este o bazilică romanică cu 3 nave şi turn clopotniţă deasupra capătului de apus al navei centrale, dar şi cu o soluţie constructivă unică pentru Transilvania două turnuri care flanchează la est navele laterale, turnuri care, în decursul timpului, au fost demolate până la nivelul acoperişului. Victor Roth (Der Thomasaltar in der evangelischen Kirche zu Grosschenk) şi Halavats Gyula trasează construcţia edificiului în prima parte a sec XIII, Walter Horvath (Siebenburgisch-sachsische Kirchenburgen) şi George Oprescu (Bisericile-cetăţi ale saşilor din Ardeal) menţioneză că edificarea s-ar fi petrecut la cumpăna sec. XII, Erhart Antoni în Die Grosschenker Kirchenburg pledează pentru o datare în perioada 1200-1241, aşa încât până la invazia mongolă edificiul ar fi fost în mare parte finalizat. Nava centrală cu o înălţime de 12 m este de două ori mai înaltă decât fiecare dintre navele laterale. Modificarea construcţiei şi fortificarea bazilicii în primul sfert al secolului XVI a schimbat în mare măsură înfăţişarea ei iniţială aceasta putând fi reconstituită cu ajutorul numeroaselor indicaţii, între care materialele de construcţie diferite, în prima etapă fiind folosită piatra de carieră, iar la fortificare exclusiv cărămida.
Navele laterale erau luminate prin ferestre semicirculare dintre care s-au păstrat două pe partea sudică. Două alte ferestre erau localizate deasupra arcului triumfal în peretele estic al navei principale, vizibile astăzi doar din pod.
Cinci perechi de stâlpi dreptunghiulari poartă şase arcade semicirculare, ce despart nava centrală de colaterale, acestea continuând şi în dreptul turnului clopotniţă pe intradosul arcadelor existând o cornişă din placă dreptunghiulară şi dusină la naşterea arcurilor. Deasupra celei de-a doua arcade sudice a navei principale se păstrează singura fereastră biforă de factură romanică, despărţită fiind de o colonetă cu capitel a cărei înălţime era de 17 cm şi 15 cm lăţime. Decoraţiile se încadrează în stilul romanic târziu iar volutele prezintă asemănări stilistice cu decoraţiile portalului de vest de la Cisnădioara. Ferestrele bifore, 12 la număr corespundeau arcadelor navelor laterale şi au fost îndepărtate fie în perioada anilor 1522-1526 când biserica a fost supusă modificărilor gotice, fie în sec. XVIII cu ocazia construirii celor două balcoane ale colateralelor, folosite ca spaţiu de şedere a tineretului
Din pilonii centrali delimitată de imposte (bloc de piatră care sprijină un arc, o boltă) se deschidea către peretele exterior o boltă în cruce, astăzi păstrată doar în colaterala nordică.
Începutul fortificării bazilicii poate fi pus în legătură cu o indulgenţă papală acordată bisericii Fecioarei Maria din Cincul Mare, locuitorii au procurat probabil mijloacele necesare construcţiilor ce s-au terminat prin 1522 — dată menţionată într-o inscripţie din cor ca: „Alte Zahl" (dată veche).
În această perioadă biserica cunoaşte modificări substanţiale, tavanul de lemn al navei care reprezenta după perfecţionarea armelor de foc un permanent pericol a fost înlocuit printr-o boltă în leagăn cu reţea de nervuri din teracotă situată mai jos decât ferestrele romanice din navă, tăindu-se ferestrele gotice de pe latura sudică. În faţa pilonilor arcadelor semicirculare au fost construiţi pilaştrii care se îngustează în zona superioară din care pornesc nervurile boltei stelate. Când s-a trecut la boltire, absida romanică a fost dărâmată până la bază urmând construcţia unei abside cu 5 laturi pe vechea fundaţie romanică. Corul a fost înzestrat cu o boltă asemănătoare navei principale, în sistem stelat, sprijinită fiind pe console, a primit o galerie de apărare acoperită, sprijinită pe contraforţi, în partea superioară creându-se arcuri prin care putea fi turnată apă încinsă sau smoală.
Şi sub balconul orgii se găseşte o boltă cu nervuri din teracotă (lut). Pe bolta navei centrale se observă o inscripţie (HUIUS STRUCTURE MAFUERUNT WALENTINUS DELLENDORFFER ET IOANNES KACENDORFFER 1526) – (din Caţa adică), fiind una dintre puţinele menţiuni ale meşterilor ce au construit bolţile bisericilor din Transilvania. În peretele de nord al corului se realizează un tabernacol nişă cu decoraţie gotică târzie.
Se pare că în 1522 au fost începute lucrările de fortificare a bisericii, zidurile exterioare existând deja. În această perioadă s-a înălţat şi turnul de vest cu încă un etaj prilej cu care ar fi putut fi înzestrat şi cu o galerie de apărare. Se presupune că tot în acest an portalul vestic a fost zidit pentru sporirea siguranţei, intrarea fiind direcţionată spre portalul nordic şi sudic. Portalul de vest se păstrează astăzi doar în formă fragmentară (recondiţionat în anul 1970, ocazie cu care s-au redescoperit trei capiteluri). Primul capitel de pe partea sudică prezintă o decoraţie cu model de frunză şi un coş, modelul cu coş fiind regăsit şi la biserica din Rodbav în cadrul decoraţiilor portalului de vest. Modelul tip frunză se regăseşte în variantă asemănătoare şi la biserica din Cisnădie, făcând parte din aceeaşi tipologie. Al doilea capitel sudic prezintă un ornament în relief constituit dintr-un vas din care se înalţă o plantă. Portalul denotă similitudini cu cele din Cisnădie şi Cisnădioara.
Turnul de vest, care avea şi funcţia de donjon, are latura de 11,6m, grosimea medie a zidului este de 3m, având la parter o hală deschisă către cele 3 nave. Avea 5 etaje, din zona colateralelor, în grosimea zidului vestic, două scări înguste urcau până la primul nivel, astăzi fiind zidite în zona inferioară. Al doilea nivel deţinea şi el un balcon vestic boltit din perioada romanică. Pe exterior la nivelul celui de-al doilea cat, turnul era decorat cu o friză cu arcatură romanică, unită cu lesene, (profil vertical folosit pentru structurarea faţadelor bisericilor romanice, fiind unite în partea superioară de frize cu arcaturi) pe partea sudică această friză păstrându-se încă.


 imag. dupa Hermann Fabini,
Universul cetăţilor bisericeşti din Transilvania;
                                 

O paralelă în ceea ce priveşte modul de decorare a turnului din Cincu, este turnul de sud din Drăuşeni, acelaşi motiv fiind întâlnit şi pe absidele domului din Alba Iulia şi într-o perioadă mai târzie la corul bisericii Bartolomeu din Braşov.
Turnul a fost gândit de  la început ca clopotniţă şi a fost înzestrat cu un acoperiş piramidal scund. La nivelul 5, orificii acustice permit transmiterea sunetului clopotelor, deasupra aflându-se mecanismul ceasului. Acoperişul ascuţit al turnului este prevăzut cu 4 turnuleţe în colţuri. În partea de E a colateralelor se găsesc urme a 2 turnuri iniţial cu două sau trei etaje, a cărui spaţiu de la parter a fost folosit probabil ca şi capele, turnuri care au fost demolate până la nivelul acoperişului actual. Nivelurile inferioare ale acestor turnuri sunt boltite în cruce. La turnul de V se adaugă încă un nivel cu drum de strajă. Alte turnuri care amintesc de cele din Cisnădie şi Cincu se află la Cristian, Avrig, Săcădate, Şomartin şi Hozman.
Biserica era împrejmuită cu două ziduri de apărare, având 9 turnuri de apărare, 5 dispuse pe aliniamentul primei centuri, în vreme ce celelalte pe a doua centură. Astăzi se mai păstrează doar în partea sud-vestică turnul ce a împlinit rolul de primăria veche, cele două caturi superioare ale clădirii au fost folosite în sec. XIX drept încăperi pentru şcoală şi locuinţe.  Fortificaţiile din jurul bisericii au fost distruse după 1894.
Ca inventar, în biserică se află piatra funerară sculptată a preotului Paul Whonnerr, decedat la 20 martie 1639. În peretele nordic al corului se află o nişă sacramentală (tabernacol) aparţinând sec. XVI, închisă cu un grilaj compus, a cărei uşiţe sunt decorate cu trandafiri şi crini având în partea centrală un arc frânt care se înalţă într-un fleuron.
În 1722, Madona cu Pruncul de la un altar de dinainte de Reformă este donat guvernatorului Transilvaniei, Sigismund Kornis. Actualul altar reprezentând Necredinţa Apostolului Toma, a lui Vincencius din Sibiu, altar pictat iniţial pentru comunitatea din Moşna, este cumpărat de la aceştia cu suma de 35 de guldeni. Astăzi, sub acest panou se găseşte o predelă mai veche cu Adoraţia Magilor, iar deasupra sa o lunetă cu reprezentarea Sfântului Cristofor. Altarul este completat de 5 medalioane şi vrejuri de factură baroc, realizate în sec. al XVIII-lea, atunci când acesta a fost adus în biserică. În cor se păstrează strane gotice târzii. Amvonul renascentist, datând din 1649, este bogat decorat cu reliefuri din lemn. Cristelniţa, cutia milei, stranele breslelor şi epitafurile sunt de factură barocă. Orga clasicistă a fost ridicată în 1905.

Epitaf

Deosebit de interesante sunt lăzile numite „Stollentruhen”, care s-au păstrat la Brădeni, Movile şi Cincu. Aceste lăzi, lucrate destul de grosier, dar dăltuite şi pictate cu măiestrie, sunt piese de mobilier specifice cetăţilor bisericeşti din Valea Hârtibaciului şi zonei Târnavelor, şi au servit mai ales pentru păstrarea pieselor de îmbrăcăminte, dar şi a alimentelor.
Cel mai vechi document în care este atestată existenţa unei orgi la Sibiu, este datat 1330, iar magistrul Valentin Kraus din Braşov aminteşte, într-o scrisoare adresată umanistului vienez Conrad Celtes (1499), de o orgă în localitate ce nu are egal. La Sighişoara, orga este amintită în 1511, iar la Biertan, în 1526. În 1568, la Bistriţa, vechea orgă a fost înlocuită cu una nouă, compusă din mai multe subansambluri, biserica din Hosman fiind înzestrată în 1594 cu un asemenea instrument, apoi Cincu, în 1616, Merghindealul, în 1618, Moşna, în 1650, iar Bălcaciu, în 1681. Dar, cele mai multe localităţi au primit orgi abia la cumpăna dintre veacul al XVII-lea cu cel de-al XVIII-lea.
                                                                                                                                          Adrian Stoia

Bibliografie:
Hermann Fabini, Universul cetăţilor bisericeşti din Transilvania;
Erhart Antoni, Die Grosschenker Kirchenburg;


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu